Theotokos of Saint Sophia icon

Regular price $ 19.00
Orthodox icon of the Most Holy Theotokos of Saint Sophia, 13 cent, Church of Saint Sophia Istanbul.