Theotokos of Mount Athos icon

Regular price $ 21.00
Orthodox icon of the Most Holy Theotokos, the "Protecor of Mount Athos"