Theotokos of Daphni Monastery icon

Regular price $ 18.00
Orthodox icon of our Most Holy Theotokos of Daphni Monastery, 11 cent Athens Greece.