Theotokos and Saint Anna icon

Regular price $ 19.00
Orthodox icon of Theotokos (Panaghia)with Saint Anna, contemporary icon. Iconographer Dionysios Fentas (Thessaloniki, Greece)