"The Tabernacle" icon

Regular price $ 20.00
Orthodox icon of the "Tabernacle". Icon of 12th cent. Saint's Catherine Monastery, Sinai Egypt.