St. Simeon of Thessaloniki icon

Regular price $ 18.00
Orthodox icon of Saint Simeon, Symeon, Bishop of Thessaloniki. Contemporary icon.