St. Ephraim of Katounakia icon

Regular price $ 40.00

Orthodox icon of Saint Ephraim of the Skete of Katounakia in Mount Athos.

Commemorated February 27.