"Odegetria" icon (5).

Regular price $ 20.00
Orthodox icon of our Most Holy and Ever-Virgin Theotokos "Odegetria" icon (5). Icon of 18 cent. Viotia, Greece