St. Argyre, Argyri, Argyro the Neomartyr of Proussa icon

Regular price $ 26.00

Orthodox icon of Saint Argyre, Argyri, Argyro the Neomartyr of Proussa.

Commemorated April 5th/30th